Organisering av barnegruppene

Vi har valgt å organisere oss i aldersblandede grupper med maks 19 barn, hvorav 6-8 barn er under 3 år og resten fordelt på aldersgrupper over 3 år, på hver avdeling. Søsken er i hovedsak sammen. Vi deler mye gjennom dagen med grupper av barn i forhold til alder og modenhetsnivå. Skolestarterne vil være mye sammen på huset i egne skolestartergrupper.

Vi mener at organisering i aldersblandede grupper er godt for barna! Nedenfor er noen av begrunnelsene våre.

Bedre kvalitet for barna fordi:

 • Vi deler gruppene mye på tvers på etasjene/huset og i forhold til alder/modningsnivå.

 • Vi får større bevissthet om hvordan vi organiserer ulike aktiviteter og for hvem. 

 • Sove- og hvilerutiner: avdelingene blir enda mer fleksible også for de større barnas behov i forhold til endring/videreføring i sove- og hvilerutiner.

 • Når barna starter i bhg så slipper de å bytte avdeling senere.

 • Søsken får i hovedsak gå sammen (med mindre annet er avtalt med foreldrene, eller andre forhold tilsier at hver avdeling er det beste). Tilvenningen kan oppleves lettere fordi eldre søsken er tilstede og foreldrene er kjent med avdelingen fra før.

 • Det vil alltid være noen på barnets eget modenhetsnivå på avdelingen.

 • Mange store barn ønsker å være den gode hjelperen for de mindre barna.

 • De minste får flere å strekke seg etter.

 • Vi får færre nye tilvenninger utenfra for hver avdeling. Skaper mer ro.

 • Vi har større mulighet for fleksibilitet ved endringer i søkermassen – enklere å unngå store omveltninger senere.

 • Vi har flere fagpersoner i personalgruppen med mange pedagoger og fagarbeidere. Deres kompetanse blir utnyttet bedre ved ny organisering. Den enkelte ansatte får jobbet med alle aldersgruppene og med et bredere utvalg av aktiviteter.

 • Vi beholder alle aldersrelaterte aktiviteter, eks tidlig-innsats, turer og rene skolestartergrupper.